Kategoriarkiv: Aktiviteter

Utdanning for berekraftig utvikling i Den naturlege skulesekken

Ark med tekst problemløysing
Kaféaktiviteten er inretta på å drøfte handlingskompetanse hos elevane. Ark som dette går rundt i gruppene, og alle skriv på sine framlegg.

 

Undervisning for berekraftig utvikling er overordna tema for skulane sitt arbeid i Den naturlege skulesekken. På samling for vestlandsskulane i september var det naturleg å drøfte eigne prosjekt i eit berekraft-perspektiv. Prosjekta skulane har i gong er i høg grad retta inn mot UBU. Skular og prosjekt som var representerte på samlinga:

Ålfoten oppveksstenter – Lokale mattradisjoanr i bygda. Elevane utforskar samanhengen mellom naturressursar og mat for menneske.

Les mer Utdanning for berekraftig utvikling i Den naturlege skulesekken

Folgefonnsenteret


Folgefonnhalvøya og Hardangerfjorden er tema for det nyopna senteret i Rosendal. Det heile tar til for 1,5 milliardar år sidan, i det som i dag er Antarktis. Kontinent oppstår og startar ei langsam vandring mot nord. Undervegs søyter kontinetalplatene mot kvarandre, dei blir snudde om, søkk ned og stig opp att. Det som no er Vestlandet blir forma gjennom millionar av år med erosjon.

Les mer Folgefonnsenteret

Abelprisvinneren møtte Bergenselever

 

Ivrige barn stoppet opp i matematikklekene og applauderte da John Nash kom til Festplassen under Abelprisarrangementet 21.mai.

Elever fra bergensskolene fikk tilbud om matteaktiviteter fra fartsmåling med politilaser, til Abels tårn og den menneskelige datamaskin. Engasjementet var til å ta og føle på i og utenfor teltene denne formiddagen. Rektor Dag Rune Olsen og ordfører Trude Drevland brukte god tid til å prate med ungene, og fikk klare tilbakemeldninger: dette er moro! Matte er gøy! Matematisk institutt kan håpe på god rekruttering – kanskje mest indirekte, gjennom lærerne som blir oppmerksomme på forsknings- og utdanningsressursen vi har i byen.

 

Open dag – 900 elevar testa ut UiB

Tenkt å bli kjemikar? Farmasøyt, lege, fysikar, zoolog, havforskar eller kanhende samfunnsvitar?
UiB opna dørene for 3-klasse elevar frå vidaregåande. Gjennom foredrag, praktiske øvingar og guida turar fekk neste års studentar innblikk både i kva ein kan studere, og korleis det er å følgje eit studium på UiB. Også studentbustader, velferdsordningar og rammevilkår for stuentar blei vist og forklart.

IMG_1392

Over 900 ungdomar frå skular i heile Sør-Noreg møtte fram til arrangementet.

Egen blogg for videreutdanningskurset

DSC01414

Naturfag 1-kurset har avsluttet første semester, og pensum er i fokus foran eksamen.

To bøker er sentrale i den didaktiske litteraturen som blir diskutert med deltakerne:

Svein Sjøberg; ‘Naturfag som almendannelse’

John Hattie: ‘Synlig læring for lærere’

Artikler fra tidsskriftet ‘Nordina’ kompletterer pensumet.

Til bruk i arbeidet med pensumliiteraturen er det opprettet en egen blogg for kurset:

http://skolelab.uib.no/blogg/naturfag1/

Kursdeltakerne skriver og kommenterer bloggpostene. Innleggene til nå viser både bredden i kurset, og engasjementet til lærerne:

– læreplanen

-Budsjettene

-Naturfagklasserommet

-Motivasjon i faget

-Grunnleggende ferdigheter

-Naturfagets plass i skolen

Bloggen er en ressurs for lærerne på kurset, og vil bli videreført i vårsemesteret som arena for presentasjon av oppgaver, litteratur og fagstoff.

Naturfagnettverk samlet i mai

IMG_0796 IMG_0788 IMG_0798 IMG_0646Storseksjonen for lærerutdanning i naturfag på Vestlandet kom sammen til seminar 6. og 7. mai. Skolelaboratoriet var vertskap, og la samlingen til Universitetsmuseet den ene dagen, og en samarbeidsbedrift den andre.

På museet fikk deltakerne innsyn i noen fagprogrammene skolene får tilbud om. Programmet ‘evig liv’, der det gamle Egypt er tema, ble prøvd ut. Gjennom møtet med mytologi, hieroglyfer, ekte mumier og gjenstander fra gravfunn ble det tydelig at kurset egentlig dreier seg om vitenskapelige arbeidsmåter. Elever som får være med på den spennende ferden gjennom egyptisk historie erfarer hvordan kunnskapen samles, prøves, og etterhvert danner en teori.

 

Skolelaboratoriet på NERA-konferansen

IMG_0555 IMG_0553Undervisning for bærekraftig utvikling var tema på årets NERA-konferanse. Nera er sammenslutningen av nordiske utdanningsforskere – http://www.nera2014.org/

Skolelaboratoriet deltok på konferansen med to representanter, og med to foredrag. Deltakerne i vår sesjon fikk med seg en øvelse i bruken av miljolare.no, og en drøfting av hvordan vi kan ta opp miljølæreaktiviteten ‘ekstremvær og naturfarer’ med elever. http://miljolare.no.

Et høydepunkt på konferansen var Arjen Wals sitt plenumsforedrag med oppsummering av FNs tiår for UBU. Se hjemmesiden til universitetet i Wageningen:

http://www.wageningenur.nl/en/Persons/Arjen-Wals.htm

Miljølære på naturfagkonferansen

Miljolare.no er norske skular sin reiskap for Utdanning for berekraftig utvikling. Nettstaden gjer det mogeleg for eleven å arbeide i reelle samanhengar med feltarbeid, naturforskning og samfunnsfaglege aktivitetar. På Naturfagkonferansen blei Miljølre presentert i to parallellsesjonar. Verkstaden ‘betre feltarbeid med Miljølære’ viste korleis lærarar ved å bruke Kartiskolen.no og miljolare.no kan planlegge, gjennomføre, registrere og arbeide vidare med klassens observasjonar ute.

Miljølære oppmoder til ein samfunnsaktivitet skule som tar nærmiljøet i bruk. Tanken er at elevane skal oppleve demokratisk deltaking, ikkje berre lære om samfunnet ikring seg.  Aktiviteten ‘Ekstremvêr og naturfare’ gir elevane høve til å vere med i oppbygginga av kunnskap samfunnet treng; kva verknader har dei stadig hyppigare vêrhendingane lokalt? Flaumar det over i bekken, eller fell tre over veger og kraftliner? Slik kunnskap er ikkje henta inn og systematisert i noko mon i dag. På Miljølære kan skular legge til sine observasjonar, og bidra til at forvaltninga får eit betre beslutningsgrunnlag. Elevane får òg innsikt i korleis haldningane til klimaendring er, og kva ein sjølv kan gjere for å redusere skadeomfanget om uhellet råkar.  Med tanke på det siste punkt har miljølære eit samarbeid med Finans Noreg, som oppmoder forsikringsselskap over heile landet til eit direkte samarbeid om undervisning. Ferdig opplegg for dette ligg på Finans Noreg sine heimseider. På konferansen blei samarbeidet, nettsidene og undervisningsprogrammet presentert av fagsjef Stein Haakonsen frå FNO, og av Miljølære.

Meir informasjon på miljolare.no, kartiskolen.no og fno.no.

Ekstremvêraktiviteten fins på alle nordiske språk, og er i bruk over heile Norden.