Kategoriarkiv: Etterutdanning

Skole og forskning sammen

Utforskning av livet i havet er et stort tema for samfunnet, og for skoleklasser. Foredragene på konferansen hadde spennvidde i temane fra strandkrabbe-forskning  i samarbeid med skoler, til forvaltning av de store fisekbestandene, og til fjordtorsk, kystøkologi og sjøfugl. Naturfagsenteret satte fagfeltet i perspektivet til undervisning for bærekraftig utvikling, og skolene ble invitert til et direkte samarbeid om kartlegging av biodiversitet langs kysten. 76 deltakere fra skoler og institusjoner i hele landet deltok på konferansen, som ble holdt i lokalene til Havforsknings-instituttet og Akvariet i Bergen.

Samarbeid

Forskerne på instituttet inviterer til et direkte samarbeid. Skoler som vil delta utfører feltarbeid på samme lokalitet flere ganger. Observasjonene blir registrert på miljolare.no, og slik gjort tilgjengelig for både forskerne, og de andre skolene som deltar.

Feltarbeidet vil først være innrettet på registrering av biologisk mangfold. I utprøvingen har skoler registrert mer enn 80 arter i samme fjære. Neste steg er undersøkelser ut fra et forskningsspørsmål. Havforksningsinstituttet har sine felt de ønsker undersøkt, og skolene kan formulere egne lokale spørsmål. Det kan for eksempel dreie seg om forekomst av truete arter. Skolene vil få faglig oppfølging og tilbakmelding fra forskerne, via nettet.

http://miljolare.no

Krykkje, strandkrabbe og lundefugl – for skoler

Sjøfuglbestandene går katastrofalt ned. Kan skoleelever gjøre kildestudier og drøfte sammenhengen med fiskebestanden, temperaturøkning, plankton og annet? I soner med fiskeforbud fanger skolebarn krabber, merker dem og fisker dem påny – med rapport til forskeren. Fiskestammene kjenner ingen grenser. Havforskernes råd om kvoteregulering er basert på omfattende forskning, og går gjennom en kvalitetssikringsprosess i internasjonale fora – et forvaltningsregime som er viktig for oss, og som vi kan forstå om vi kjenner det. Kysttorsken gyter helt opp i fjæresteinene i fjordene – om vi lærer økosystemene her, kan vi ta vare på en truet art. Gjennom en stor dataproduksjon gjør havforksningen sine resultater tilgjengelig for skoler: www.imr.no

Klimatoppmøter på FN-dagen.

kltpmflgsdl-kopi

– Vi som representerer mindre utviklede land finner oss ikke i å bli overkjørt av de store industrilandene. Vi har også rett til en akseptabel levestandard, moderne teknologi og velferdsgoder.

Argumentene var gjennomtenkte og gyldige når elever ved flere videregående skoler i Hordaland gjennomførte klimatoppmøter på FN-dagen 24.oktober.Skolene benytter Miljølæreaktiviteten ‘klimatoppmøte i skolen’. Her gjennomførere elevene et heldags rollespill, dere de blir bedt om å innta posisjonene til ulike land. Faktagrunnlag og forhandlingssystem er tilnærmet likt det verdens politikere benytter. Dagen avsluttes med avstemning over en resolusjonstekst, med råd om fordeling av utslippsreduksjon.