Kategoriarkiv: Etterutdanning

Høgfjellsflora på Finse

Fægridagene 2018

Finse ligger på det prekambriske peneplanet. Nede i dalbunnen er grunnfjellet underlag for plantedekket. Opp i fjellsiden ser vi tydelige hyller med skifrig berg. Det er fyllittdekket, ‘fyllet’ i den tredelte kaken som danner Hardangervidda og Hallingskarvet. Topplaget er skyvedekket. Det ble skjøvet inn oppå fyllitten under den kaldonske fjellkjededannelsen – for 400 millioner år siden. Les mer om berggrunnen på grind.no: https://www.grind.no/berggrunn/fast-fjell

Det er i fyllittbeltet botanikerne finner den artsrike, fargesterke floraen. Under Fægridagene søker vi derfor opp hit, både sør og nord for Finse’byen’. Første dag er målet Sandalsnuten, og området omkring Jomfrunut.

Les mer Høgfjellsflora på Finse

Oppleving, erfaring og læring – kursdag på Museumvest

 

40 undervisningsprogram, fordelt på 7 avdelingar i Hordaland – Museumvest har noko for alle skular, trinn og fag. Ein ettermiddag på Fiskerimuseet i Sandviken får lærarar frå fylket prøve ut nokre av programma. Kvar kjem du elles frå fuglelivet året rundt på Herdla, til livet i havet utanfor Øygarden og vidare til verdiskapinga i oppdrettsnæringa på 3 timar?

Les mer Oppleving, erfaring og læring – kursdag på Museumvest

Undervisning i bergensvassdragene

Kantvegetasjonen i vannet har markante innslag av nøkkerose, tjønnaks og flaskestarr

Byens vann og bekker er til glede og rekreasjon for innbyggerne – men også gode kilder til undervisning for skolene. Vassdragsforvalter Ole Rugeldal Sandven har tilsyn med kommunens 315 små og store vann, med tilhørende nedslagsfelt og elver. På skolelaboratoriets årlige vassdragskurs fortalte Sandven om hvordan forvaltningen arbeider.

Les mer Undervisning i bergensvassdragene

Fremmede arter – undervisning om biologisk mangfold og forvaltning

Sarah Skouen fra miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland innledet om fremmede arter på Skolelaboratoriets kurs 30.mai:

Hva er en fremmed art? Vi definerer det som en organisme som har fått aktiv eller passiv hjelp av menneskelig aktvitet for å komme inn i landet. Vi skiller mellom fremmede arter og skadelige fremmede arter.

Les mer Fremmede arter – undervisning om biologisk mangfold og forvaltning

Skolehagekurs en vakker maidag

 

Liland skole har 16 års erfaring med drift av skolehage. Såing, dyrking, stell, vedlikehold og høsting i hagen er viktige aktiviter – men arbeidet skal også planfestes, organiseres, finansieres og fordeles. For skoler som er på ulikt steg i utvikling av skolehagen sin er det interessant og inspirerende å se den vakre hagen på Liland, og høre hvordan de gjør det der.  les mer…

Les mer Skolehagekurs en vakker maidag

Samansette problemstillingar i Den naturlege skulesekken

pp-foredrag
Karoline Mihle-Koller viser struktur og eksempel på argumenterande skriving

Skolelaboratoriet var arrangør av regionssamling i Den naturlige skolesekken 15.mars

Tema for dagen var tverrfaglege, utforskande og sammensette undervisningsprosjekt – med UBU-siktemål.

Innleiing med samtale om rapporten, Linda Mork-Knudsen.

Bruken av undervegsrapport og sluttrapport. Sjå på rapporten og rapportmalen som verktøy. Dei skal både gi retning til arbeidet, skape medvit og sosialisere skulen inn i tenkinga om den utforskande undervisninga og UBU.

Les mer Samansette problemstillingar i Den naturlege skulesekken

Tverrfagleg tema på regional samling i den naturlege skolesekken

Nokre hovudpunkt frå innleiingar, drøfting og foredrag på samlinga:

Innleiing om tverrfaglighet, Olaug Vetti Kvam:

olaug-vetti-kvam-innleier-til-regional-samling

Tverrfaglighet som ein bru mellom skolefaga og det som skjer i samfunnet utafor skolen. Vi skal førebu elevane til eit samfunn og jobbar vi ikkje kjenner i dag. Dei skal takle livet sitt, yrkeslivet og samfunnslivet i 2050 – og kva skal dei ha med seg frå våre klasserom for å greie seg? Dei skal gjere gode val om helse, familie, forbruk – dei treng almennkunnskap, ferdigheter, evne til å lære nye emne, delta i demokratiet, vere beslutningstakarar, ta ansvar – og bidra til ei berekraftig og rettvis verd for 9 milliardar menneske.

Les mer Tverrfagleg tema på regional samling i den naturlege skolesekken

Turspor på Upsete

IMG_2862

‘Spor i landskap’ er spennende for turgåere, og datamateriale for forskere. I geofaget i videregående skole er både ‘den geofaglige verktøykasse’, kvartærgeologien og klima viktige tema.
Turspor-konseptet bringer sammen forskere, skoleelever, fag og felt omkring disse emnene. Tursporløypene inneholder forskningsbaserte artikler knyttet til landskap, geologi eller vegetasjon. Georefererte poster i naturen er dokumentert og beskrevet i korte artikler, med illustrasjoner, animasjoner og data. Tursporløypene ligger på ut.no, under brukeren ‘Universitetet i Bergen’.

IMG_2903
En gruppe forskere, stipendiater og studenter skriver tekstene basert på eget feltarbeid. Postene blir prøvd ut sammen med skoleklasser før de blir lagt på nett.
I september 2016 var det geofagelever fra Sandsli, Laksevåg og Amalie Skram videregående skoler som ‘gikk opp løypen’ på Upsete sammen med forskere fra UiB. Postene de fikk orientering om var skissemessig slik:
– Kjerneboring i sedimenter i Trettevatn. Bunnavsetningene i dette vatnet er som en databank, der datasettene går opptil 11000 år tilbake i tid. Elevene fikk se en kjerneprøve, og hørte om hva man kan lese ut av lagene i prøven.

Les mer Turspor på Upsete