Bærekraftig utvikling, undervisningen og Den naturlige skolesekken

Undervisning for bærekraftig utvikling, UBU, er målsettingen for arbeidet til skolene som er med i Den naturlige skolesekken.

Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ har mange definisjoner, og vi har alle vår egen oppfatning av hva det omfatter. På samlingen diskuterte og sorterte deltakerne i egne oppfatninger og ulike kategorier begrepet ‘bærekraftig utvikling’ kan være. Noen tanker har med poltikk å gjøre, andre med økonomi, miljø, holdninger, tiltak eller samfunnsspørsmål. En slik sortering kan lede oss inn på de mange dillemaene vi står overfor på veien mot et bærekraftig samfunn, og på hvordan vi skal legge opp undervisningen – for elever som skal leve med og takle alle utfordringene i voksenlivet sitt. Natursekkskolene har et stort spekter av tema, problemstillinger og arbeidsmåter i prosjektene sine. Første klasse setter poteter, ungdomsskoleelever holder bier, en skole arbeider med kommunens arealdisponering, plastproblemet er i fokus noen steder, andre vil kildesortere og redusere matsvinn. Felles for alle er at elevene er aktive, engasjerte og opplever nærhet til problemstillingene. 

Den naturlige skolesekken er et nettverk organisert av Naturfagsenteret. Deltakerne er med på to regionale og en nasjonal samling hvert år. Lærerne får gjennom nettverket og møteplassene bearbeidet begreper som bærekraft og UBU, delt erfaringer og arbeidet videre med egne prosjekter i et fellesskap. Erfarne skoler deler med de som starter opp sitt første år, og veiledning med nye innfallvinkler bringer skolene videre i egen planlegging. I første halvår er det fokus på tema, og på å utvikle en engasjerende problemstilling. Et eksempel som blir brukt, er skolen som ville ha insektenes betydning for pollinering og biologisk mangfold som tema. Problemstillingen utvklet seg etter hvert til å bli mer spisset: ‘hvilken betydning har seljetrærne ved skolen for størrelsen av bestanden av pollinatorinsekter?’. Nå ble arbeidet nært og engasjerende, og belyst fra mange vinkler og med flere samarbeidspartnere. 

Overordnet del av ny læreplan gir føringer for undervisning om bærekraftig utvikling, både gjennom tema som er fremhevet, viktige målsettinger og arbeidsmåter. En målsetting er at elevene skal utvikle kompetanse til å ta ansvarlige valg, handle etisk og miljøbevisst, og forstå et egne valg har betydning. Arbeidsmåtene i Den naturlige skolesekken støtter opp under læreplanens føringer for dybdelæring. Tema og problemstillinger er relevant for eleven, konseptene gir tydelige læringsmål og legger opp til varierte aktiviteter og synliggjøring av læringen. 

Fra starten i 2009 har 24% av de norske grunnskolene deltatt i den naturlige skolesekken. I Vestlandsregionen er det med skoler fra Rogaland i sør til Nordfjord i nord. På samlingen i Bergen var 18 skoler representert, de fleste med 2 eller 3 lærere. Ragnhild Hannaas og Olaug Vetti Kvam fra Skolelaboratoriet er regionkontakter for skolesekken på vestlandet. De to organiserte samlingen, holdt orienteringene og ledet diskusjonene. 

Vedlegg