Undervisning i bergensvassdragene

Kantvegetasjonen i vannet har markante innslag av nøkkerose, tjønnaks og flaskestarr

Byens vann og bekker er til glede og rekreasjon for innbyggerne – men også gode kilder til undervisning for skolene. Vassdragsforvalter Ole Rugeldal Sandven har tilsyn med kommunens 315 små og store vann, med tilhørende nedslagsfelt og elver. På skolelaboratoriets årlige vassdragskurs fortalte Sandven om hvordan forvaltningen arbeider.

Bergen er delt inn i 65 vassdragsenheter, som tilsvarer nedbørfeltene til de enkelte vassdragene. Det er flere grunner til at vi tar vare på ferskvannskildene: hensyn til drikkevannsforyning, ren natur, vann til landbruket, flomsikring og biologisk mangfold er noen. Vassdragsforvalteren gir innspill til regulerings- og utbyggingsplaner, og foreslår tiltak for å bedre statusen i områder der gamle synder fremdeles viser.

I Apeltunvatnet finner vi ørretyngel. Vassdraget har både anadrom fisk og bekkeørret.

Det har vært vanlig å legge bekker i rør, og fylle ut i vann, slik at vassdragene blir usynlige eller bortgjemte. Forvaltningsplanen for vassdrag i Bergen inviterer til samarbeid med skoler både for å registrere biologisk mangfold, og gjennomføre tiltakene i tjern og bekker. Den neste delen av kursdagen ble derfor brukt til å vise eksempler på hvordan skolen kan arbeide med ‘sitt’ vassdrag. Apeltunvassdraget er ett av 10 som er spesielt fremhevet i planen, som et satsingsområde. Kurset ble holdt på Apeltun skole. Jarle Brekke er lærer ved skolen, og viste hvordan opplevelser, undersøkelser og undervisning omkring vann og elver ved skolen er lagt inn i årsplanene. Han fortalte også om elevenes arbeid, og om samarbeidet med forskerne som også undersøker denne perlen i bergensnaturen. Deltakerne på kurset gjorde så sine undersøkelser i Apeltunelva og -vatnet.

Vannymfene kjennes på de tre gjelleblader på bakkroppen

Funnene ble lagt inn som observasjoner på miljolare.no, som er et viktig verktøy for samhandling mellom skoler og forvaltning. Her kan vassdragsforvalteren følge med på utviklingen av artsmangfold – for eksempel om nye fiskearter dukker opp, eller forsvinner. Forvalteren gir hvert år ut et nyhetsbrev med oppsummeringer av skolenes innsats, og det blir delt ut en vassdragspris. Skolen får også bygget opp sin observasjonsdatabase, og kan legge til rette for utforskende undervisning med oppfølging år etter år. Observasjoner fra kursdagen på Apeltun finnes her: https://www.miljolare.no/resultater/omrade/?o_id=60427